WesselinkVanZijst maakt voor de gemeente Amsterdam en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad de omgevingsanalyse voor een nieuw systeem voor de woonruimteverdeling

Woningcorporaties Amsterdam

Partijen in de Metropoolregio Amsterdam zijn voornemens een nieuw systeem voor woonruimteverdeling te maken. WesselinkVanZijst is door de gemeente Amsterdam en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad gevraagd daarvoor de omgevingsanalyse te maken. In enkele sessies met medewerkers van de gemeenten en woningcorporaties zijn de issues en stakeholders in kaart gebracht. Op grond daarvan kan de opdrachtgever prioriteiten stellen in de opgave.
Vervolgens hebben we de gemeente geholpen om tot een SOM-strategie te komen. In deze strategie wordt op basis van de omgevingsanalyse recht gedaan aan de verplichting uit de Huisvestingswet om huurders te betrekken bij ingrijpende wijzigingen van regels. De wet zelf bevat hiervoor geen nadere proceseisen. De SOM-strategie voorziet uitstekend in deze leemte.