nl / en

Externen in ons team

WesselinkVanZijst werkt samen met verschillende externe collega’s om het ideale team te kunnen leveren voor iedere opdracht. Sommigen hiervan werken bij een andere organisatie, anderen werken als zelfstandig adviseur, maar allemaal brengen ze specifieke kennis en ervaring mee die de kwaliteit van een opdracht doet toenemen.

Ard Hordijk

Synnervate

Ard Hordijk is partner bij Synnervate. Synnervate begeleidt verandertrajecten bij teams en organisaties met behulp van Spiral Dynamics en ondersteunt vernieuwingen in de zorg, in het onderwijs, bij de overheid en in het bedrijfsleven.

lees meer...minder...

Ard werkt vanuit het Mutual Gains en het Spiral Dynamics gedachtegoed met WesselinkVanZijst samen aan omgevingsmanagementvraagstukken, multi-stakeholder samenwerking en systemische transities rond thema’ s als biodiversiteit, de energietransitie en sociale woningbouw. Ard is gespecialiseerd in evaluatie en strategieontwikkeling. Op basis van grondige analyses biedt Ard reflectie aan leiders en organisaties die werken in een multi-stakeholder omgeving.

Senior Adviseur Johanneke de Lint

Johanneke de Lint

De Lint Consultancy

Johanneke vertaalt inhoud en emotie naar ambitie, strategie en uitvoering. Ze is bestuurlijk sensitief en geïnteresseerd in samenwerkingsvraagstukken. In het bijzonder de samenwerking tussen organisaties en hun omgeving.

lees meer...minder...
Haar werkwijze kenmerkt zich door oprechte betrokkenheid, openheid, betrouwbaarheid, een hands-on mentaliteit en een praktische vertaalslag. Altijd gedreven vanuit het maatschappelijke vraagstuk, waarbij de realiteit van de dag het uitgangspunt is. Johanneke is gespecialiseerd in stakeholderdialoog en werkt vanuit het Mutual Gains gedachtegoed.

Bianca Boverhoff

Solo ta hari

Bianca biedt professioneel belangenmanagement en strategisch omgevingsmanagement, gefocust op een transitie naar een duurzamer toekomst (energie, haven, overheid). Zij werkt als belangenverbinder en strateeg op het “hoe”, met een beheerste en doelgerichte aanpak. 

lees meer...minder...

Door haar kernkwaliteit “verbinding maken vanuit oprechte interesse” in te zetten voor opdrachtgevers met vraagstukken op het gebied van energietransitie, levert zij een concrete bijdrage aan een duurzamere samenleving. Ze is ervan overtuigd dat dé sleutel tot succes in de maatschappelijke en wereldwijde transitie naar een duurzame toekomst niet de techniek maar de verbinding is.

Bianca werkt 20 jaar binnen de energiesector. Ze gaf leiding aan teams op lijn-, staf- en projectniveau, en was vanuit de verschillende rollen gesprekspartner op bestuurlijk- en directieniveau binnen en buiten de organisatie. De combinatie van bedrijfsonderdelen/markten (energielevering, holding, infra, warmte en koude, netbeheer) en de rollen die zij vervulde, hebben bijgedragen aan haar sectorbrede ervaring en kennis op bestuurlijk, strategisch en operationeel niveau. Terugkerend thema in haar werk is belangenmanagement/ strategisch stakeholdermanagement. Waterstof vormt een nieuw element in haar kennis van de energiemarkt.

Jeanette Quak

Met Mij

Ik ben Jeanette Quak en ik werk op het snijvlak van projectcommunicatie en omgevingsmanagement.  Ik geloof heilig in de oprechte interesse om tijdig te achterhalen waar de pijn in de projectomgeving zit. Gedegen voorbereiding, contact maken, goed luisteren ook naar hetgeen niet wordt gezegd en heel veel vragen stellen; het is allemaal noodzakelijk om het ware belang van de stakeholders scherp te krijgen.

lees meer...minder...
Ik ben gewend om met deze input projectmatig te werk te gaan en met behulp van de juiste instrumenten helder in kaart te brengen met welke omgevingsrisico’s het project te maken heeft om vervolgens strategisch koers te zetten naar oplossingsrichtingen.
In de minste variant is er respect voor ieders beweegredenen en in de beste variant ontstaat een betere oplossing.

Peter Douwes

InteResult

Peter Douwes is een verbindend manager, netwerker, bruggenbouwer en coach met oog voor ontwikkeling van markt, project, merk en stakeholders. Hij is senior adviseur op het gebied van verandermanagement voor profit en non-profits organisaties en actief als interim manager en adviseur voor complexe projectorganisaties en professionalisering.

lees meer...minder...
Hij bouwde TEAMstages op,  een leer- en MD-concept voor een netwerk van bedrijven, instellingen en overheden, gericht op talentontwikkeling. In het verleden heeft hij gewerkt voor BolsWessanen en Twynstra Gudde. In zijn huidige functie als directeur van Make-A-Wish Nederland zet hij zich in voor kinderen en jongeren met een levensbedreigende ziekte.

Melanie Osther

Osther Consultancy & Coaching

“Ontmoet mensen waar ze zijn en niet waar je ze wilt hebben”. In de kern gaat het in Melanie’s werk om deze ontmoetingen. Dit geldt zowel voor de ontmoeting van omgevingspartijen en hun belang als voor mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. Als adviseur geeft Melanie hier vorm aan met behulp van de Mutual Gains Approach (MGA). Juist omdat deze benadering van samenwerken als uniek kenmerk heeft dat ze op basis van afzonderlijke belangen op zoek gaat naar de winst voor alle betrokken partijen. 

lees meer...minder...

Melanie heeft de afgelopen jaren haar ervaring met MGA opgedaan in grote ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Het instrument dat zij daar inzet is Strategisch OmgevingsManagement (SOM). Het doel is om de thema’s die in deze omgeving spelen, proactief het hoofd te bieden door een duurzame dialoog met de omgeving op te zetten.

Naast deze projecten werkt Melanie met veel plezier aan leiderschapsprogramma’s en trainingen op het gebied van Mutual Gains en persoonlijke ontwikkeling.

Frederique van Zomeren

Van Zomeren CMC

Frederique is eigenaar van Van Zomeren Consensus Building • Mediation • Consultancy. Ze werkt als facilitator/mediator en (interim) procesmanager voor particulieren, overheid en bedrijfsleven. Ook verzorgt zij (team)coaching en trainingen op het terrein van conflicthantering. Haar focus ligt in de oplossingsgerichte aanpak, het manoeuvreren van tegengestelde standpunten naar gedeelde belangen om zo een win-win situatie te creëren.

lees meer...minder...
Door te verbinden en vertrouwen te creëren kan de koek van mogelijke oplossingen vergroot worden. Dat levert mooie en duurzame resultaten op. Zij werkte voorheen voor de ministeries van EZ en VROM.

Eveline Bouwman

Factor G

Eveline maakt snel contact met nieuwe groepen, waarbij ze oprechte interesse toont voor de verwachtingen, belangen en ambities van de individuele groepsleden. Ze weet snel te schakelen tussen strategisch en operationeel niveau.

lees meer...minder...

Ze is Arbeid- en Organisatiepsycholoog en studeerde in 2008 af op onderzoek naar strategisch omgevingsmanagement, gezien vanuit leermotivatie en de neiging om open te zijn over belangen. Sindsdien heeft het onderwerp haar nooit los gelaten. In het dagelijks werk als projectmanager, verandermanager en leidinggevende in de energiesector kon ze haar kennis toepassen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. De afgelopen jaren werkt ze veel voor de zorg en uitvaartbranche, maar ook de letselschadebranche, waar ze trainingen verzorgt over onderhandelen vanuit belangen.

 

Niels Vrije

Twynstra Gudde

Ik geloof in onderhandelingen met omgevingspartijen volgens de Mutual Gains Approach (MGA). Dat betekent onderhandelen op basis van belangen. Belangen zijn veel stabieler dan standpunten en raakt mensen en organisaties in de basis van hun bestaan. Daarnaast geeft onderhandelen op basis van belangen veel meer ruimte om tot oplossingen voor problemen te komen. Er blijkt ineens veel meer mogelijk te zijn.

lees meer...minder...
Als adviseur stuur ik op het verbinden van mensen door het brengen van de juiste inhoud. Door een gedegen analyse van belangen en de complexiteit van het vraagstuk, kom ik tot de kern. Ik rijk nieuwe inzichten aan en verrijk de inhoud met nieuwe perspectieven. Samen met opdrachtgevers en hun mensen ontwikkel ik pro-actieve strategieën om professioneel belangenmanagement toe te passen.

Sarah Daitch

Daitch & Associates

Sarah Daitch is mediator, facilitator, onderzoeker en trainer, gespecialiseerd in publieke geschillenbeslechting en kwesties tussen bedrijven en hun buurgemeenschappen. Zij is grootgebracht in inheemse gemeenschappen in Noord-Canada.

lees meer...minder...
Zij heeft 6 jaar ervaring in mediation en consensusvorming in Canada, de Verenigde Staten en Europa. Ze heeft projecten omtrent belangengeschillen ondersteund in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Ze werkt samen met overheden, bedrijven en non-profit organisaties aan het gezamenlijk oplossen van problemen voor beleid in de publieke sector, waarbij ze gebruikt maakt van de Mutual Gains Approach.

Voorheen werkte Sarah als consultant bij Resolve en bij het Consensus Building Institute. Daarvoor was ze programmamanager bij Access Facility in Den Haag. Als gecertificeerd mediator (verbonden aan het Canadese instituut voor alternatieve geschillenbeslechting-ADRIC) heeft ze partijen geholpen overeenstemming te bereiken op diverse terreinen zoals gezondheid, onderwijs, natuurlijke hulpbronnen en sport.

Has Bakker

Twynstra Gudde

Has Bakker is werkzaam bij de adviesgroep Overheid en Organisatie van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Has is inmiddels bij meerdere SOM-opdrachten betrokken die hij in opdracht van en/of in samenwerking met WesselinkVanZijst uitvoert.

lees meer...minder...
Has is een geboren optimist en overtuigd generalist met liefde voor de publieke zaak. In de afgelopen jaren heeft hij een brede ervaring als adviseur, projectleider en programmasecretaris opgedaan. Hij gaat aan de slag met kennis van stakeholder- en omgevingsmanagement, het samenwerken tussen organisaties, en het opzetten en uitvoeren van projecten en programma’s. Graag maakt hij gebruik van de Mutual Gains Approach, waarin het draait om het verbinden van belangen en oprechte interesse in de ander. Veel van zijn opdrachten heeft hij uitgevoerd voor ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en uitvoeringsorganisaties.

 

Nico de Meester

Twynstra Gudde

Nico de Meester werkt als adviseur bij Twynstra Gudde. Hij is intern opgeleid bij Adviestalent, het talentbedrijf van TG. Nico werkt regelmatig samen met WesselinkVanZijst als omgevingsadviseur in opdrachten in de ruimtelijke sector.

lees meer...minder...
Hierin komen zijn studieachtergrond (civiele techniek) en zijn scherpe oog voor de belangen van de omgeving goed van pas.

Tom Leest

Tom Leest Training & Consultancy BV

In een drukte van belangen neemt de spanning toe en heeft iedereen baat bij relaties die tegen een stootje kunnen. Dat is waar Tom aan werkt in zijn opdrachten. Hij staat voor open communicatie, luistert actief en denkt in concrete oplossingen, volgens de principes van onder meer de Mutual Gains Approach (MGA) en Deep Democracy.

lees meer...minder...
Tom werkt als omgevingsmanager met name voor grote infrastructuur projecten, en daarnaast als trainer van ondernemingsraden, gemeenteraden en fracties. Hierbij staan het samenspel en een duurzame samenwerking tussen partijen centraal. Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) biedt hiervoor de juiste instrumenten en vaardigheden. Tom heeft veel ervaring in de lokale politiek en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Vrijblijvend van gedachten wisselen over uw project en onze aanpak?

Neem gerust contact met ons op:

030 – 691 38 89

of gebruik ons contactformulier