nl / en

A4 Delft-Schiedam

Is er nog toekomst voor een project waarover meer dan 40 jaar wordt gesteggeld? Of moet je constateren dat een project dat zo lang niet geslaagd is, blijkbaar geen levensvatbaar idee is? Die vraag legde Rijkswaterstaat in het najaar van 2007 neer bij Marc Wesselink. Nadat minister Eurlings het project tot de grootste prioriteit van zijn ministerschap verklaarde, kwam er ruimte voor proactief strategisch omgevingsmanagement (SOM).

Hans van Zijst werkte twee jaar als duopartner van de RWS-omgevingsmanager. In die periode werd Strategisch Omgevingsmanagement uitgerold, met als inzet om het Convenant Integrale Ontwikkeling Delft – Schiedam, kortweg IODS 2006 én het haalbare, maakbare en betaalbare wegontwerp met elkaar in overeenstemming te brengen. Het ‘gat’ tussen het IODS-convenant en het wegontwerp van 2010 is ‘gedicht’ met de Bestuursovereenkomst IODS 2010. Hans van Zijst was penvoerder en medeonderhandelaar van deze overeenkomst, die uiteindelijk (tegelijk met het Tracébesluit) op 2 september 2010 is ondertekend door alle betrokken overheden.

De overeenkomst is sindsdien leidraad gebleven in de relatie tussen Rijkswaterstaat, de aannemer en de overheidspartijen in de omgeving. De weg is opengesteld op vrijdag 18 december 2015.