nl / en

Blog: terugblik en vooruitblik

WesselinkVanZijst kijkt terug op een geslaagd jaar. In onze ambitie om vanuit onze principes van Mutual Gains en Strategisch OmgevingsManagement betekenisvolle projecten te doen, hebben we een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk debat over luchtvaart in Nederland, over de hyperspits in de trein en over het fragiele evenwicht tussen landbouw en natuur als het om stikstofdepositie gaat. In de wereld van de infrastructuur ondersteunden wij complexe bestuurlijke en maatschappelijke processen rond de aanleg van wegen, spoorlijnen en dijken.

Met de oprichting van de SOM Academie hebben we in 2019 een belangrijke professionaliseringsstap gemaakt. De trainingen en leergangen zijn opnieuw ingedeeld en in een logischer verband geplaatst, zodat we nu een leerpad bieden voor beginner tot ervaren omgevingsmanager. We zijn daarbij ook meer aandacht gaan besteden aan het persoonlijk leiderschap binnen ons vakgebied. En we hebben een SOMCOM-training ontwikkeld die zich vooral richt op communicatieprofessionals en beleidsmedewerkers die een rol hebben in communicatie met de omgeving.

We waren zeer opgetogen toen tegen de zomer bleek dat twee van onze projecten genomineerd waren voor de essayprijs van het Platform Omgevingsmanagement (POM). Tijdens POM’s Landelijke Omgevingsmanagementdag 2019 presenteerden we met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onze inzet om de hoogwaterbescherming rond Durgerdam in een breed maatschappelijk proces tot een gedragen uitkomst te brengen. En we presenteerden het grensoverschrijdende omgevingsmanagement rond de Wunderline (een snelle verbinding tussen Groningen en Bremen), samen met ANTEA en Meines Holla. Uiteindelijk won Durgerdam.

Ondanks onze drukke project- en trainingsagenda slaagden we erin om tijd te besteden aan het schrijven van nieuw materiaal, dat in 2020 moet landen in een nieuw Handboek SOM en een Werkboek SOM. Het is inspirerend om hier aan te werken, wetende dat we op deze wijze nieuwe inzichten kunnen doorgeven aan vakgenoten. Een deel van het SOM-gedachtegoed is al opgenomen in trainingsmodules, maar we hopen dat we in 2020 de samenhang kunnen presenteren in deze twee boeken. Ondertussen is er ook een publicatiereeks van WesselinkVanZijst afgetrapt met een boekje over Joint Fact Finding, geschreven door Jeroen Medema aan de hand van zijn ervaringen in Amsterdam.

Met deze hoogtepunten in het afgelopen jaar gaan we verwachtingsvol het nieuwe jaar in. We hopen ook in 2020 weer het verschil te kunnen maken, zowel in grote opgaven in het volle licht als in alle rust achter de schermen. Daarbij staat steeds onze overtuiging voorop dat complexe problemen alleen worden opgelost als de belangen van betrokken stakeholders wordt meegewogen in het keuzeproces. Wij kijken uit naar de voortzetting van onze langjarige relaties met trouwe opdrachtgevers én we kijken uit naar nieuwe kansen, ook in ander domeinen. Laten we er samen een mooi jaar van maken!

Hans van Zijst, 21 januari 2020

©WesselinkVanZijst