Artikel: Evaluatie BLVC-maatregelen Herinrichting Vijzelstraat

20 september 2021
De gemeente Amsterdam werkt voortdurend aan de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad. Een van deze projecten is de herinrichting van de Vijzelstraat. Voor het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam heeft WesselinkVanZijst, in overleg met de omgeving, een evaluatie uitgevoerd van de BLVC-maatregelen van het project, mede in het licht van de grote opgaven die de stad voor de boeg heeft.

De toenemende drukte in de binnenstad van Amsterdam vraagt om een andere inrichting van een aantal belangrijke straten en het uitvoeren van ingrijpende (onderhouds)werkzaamheden aan bruggen en kademuren. Na de openstelling van de Noord/Zuidlijn is de gemeente Amsterdam met een aantal bovengrondse projecten gestart, waaronder de Rode Loper. Dit is de route vanaf het Damrak door de historische binnenstad naar de Ferdinand Bolstraat. Door de straten op deze route opnieuw in te richten, wil de gemeente een aantrekkelijke route realiseren tussen het Centraal Station en de RAI.

Onderdeel van de Rode Loper is de herinrichting van de Vijzelstraat, tussen het Muntplein en de Vijzelgracht. De auto verhuist naar de trambaan, waardoor de voetganger en de fietser meer ruimte krijgen. Ook worden de bruggen over de Herengracht, de Keizersgracht en de Prinsengracht vernieuwd. In 2016 is de gemeente gestart met de voorbereidingen, medio 2019 is het werk in uitvoering gegaan en naar verwachting zal het werk eind 2021 worden opgeleverd.

Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam heeft WesselinkVanZijst gevraagd om in overleg met de omgeving een evaluatie uit te voeren van de BLVC-maatregelen tijdens de voorbereiding en uitvoering van het werk tot nu toe.

Wat hebben we gedaan?
Om hier invulling aan te geven, hebben we onderzoek gedaan naar de wijze waarop de aspecten bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) zijn voorbereid, uitgewerkt en uitgevoerd ten behoeve van dit project. De BLVC-aspecten van dit soort projecten zijn immers een belangrijke basis voor het maken van afspraken met de omgeving om de hinder van het werk zo veel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid te optimaliseren. Het op een goede manier invulling geven aan deze aspecten is echter niet eenvoudig. Hiervoor moeten soms ingewikkelde afwegingen worden gemaakt. Keuzes die een positieve impact hebben op het ene aspect, kunnen ervoor zorgen dat je inlevert op (een van de) andere aspecten. Zo heeft het zo veel mogelijk open houden van de straat voor tram, auto, fiets én voetganger een positief effect op de bereikbaarheid van het centrum en de voordeuren van inwoners, winkels en horeca, maar wordt het ingewikkelder om een veilige verkeerssituatie rondom de werkzaamheden te creëren, ook voor het personeel van de aannemer.

Na een uitgebreide documentanalyse zijn interviews met betrokkenen gehouden. De uitkomsten daarvan zijn getoetst in een workshop met alle geïnterviewden en vervolgens opgenomen in een rapportage. In deze opdracht is samengewerkt met DTV Consultants, het Tilburgse onderzoeks- en adviesbureau gericht op verkeer en mobiliteit. DTV Consultants heeft tijdens twee schouwen op locatie specifiek naar de aspecten van verkeersveiligheid en bereikbaarheid gekeken. Deze schouwrapporten zijn verwerkt in de rapportage.

De conclusies en aanbevelingen van het eindrapport kan de gemeente Amsterdam inzetten voor het resterende deel van de werkzaamheden in de Vijzelstraat, maar ook voor toekomstige projecten in de binnenstad, zoals de Oranje Loper en het Programma Bruggen en Kademuren. Deze teams worden door ons rechtstreeks op de hoogte gebracht van de aanbevelingen.


Auteur: Hans van Zijst
Foto: ©Gemeente Amsterdam